Briefing Paper

Farsi version of Restoring the Zayandeh Rud River احیای رودخانهٔ زایند هرود: واكاوي علل سیاسی کمبود آب در ایران

Yousefi, Ali / Christian Knieper / Claudia Pahl-Wostl
Briefing Paper (9/2021)

Bonn: German Development Institute / Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE)

DOI: https://doi.org/10.23661/bp9.2021.v1.1

2nd revised edition
The 1st edition with the DOI 10.23661/bp9.2021 is no longer available.

Dt. Ausg. u.d.T.:
Wiederherstellung des Flusses Zayandeh Rud: Bekämpfung der politischen Ursachen der Wasserknappheit im Iran
(Analysen und Stellungnahmen 18/2020)

Engl. Ausg. u.d.T.:
Restoring the Zayandeh Rud River: addressing the political causes of water shortage in Iran
(Briefing Paper 19/2020)

این مقالهٔ راهبردي، یکی از شش مطالعه‌ٔ موردي پروژهٔ STEER در زمينهٔ چالش‌های هماهنگی در مدیریت منابع آب است. براي ساير مناطق نيز متن‌هاي جداگانه‌اي در دسترس است.

مشکلات آب در ایران رو به افزايش است و اغلب بدون پاسخ مانده‌اند. رودخانهٔ زاینده‌رود، از رودخانه‌های اصلی در ایران، دچار کمبود شدید آب است. همگام با افزايش تقاضای آب طي دهه‌هاي اخير، رقابت بين ‌‌بخشي و بين ‌منطقه‌ای بر سر آب فزوني يافته است. تاکنون راهبرد اصلی این مشکل، انتقال آب به این حوضه بوده و به دلایل اجتماعی و سیاسی کمبود آب، کمتر پرداخته شده است. در حال حاضر، تنش‌ها و كشمكش‌هاي قابل توجهی بر سر آب شكل گرفته که با وقوع تغییرات و نوسانات آب و هوايي نيز تشدید شده است. با اينكه سازوكارهاي هماهنگي در قوانين و مقررات ايران پيش‌بيني شده و در سايه‌ٔ مديريت آمرانه از بالا به پايين دولت، انتظار ناهماهنگي كمتري مي‌رود؛ ولي برنامه‌ریزی جزيره‌اي، عدم تبادل آمار و اطلاعات، تمركزگرایی در قانون‌گذاري، تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف، عدم مسئوليت‌پذيري و نبود هماهنگی‌ به روشني آشكار است. تداوم این چالش‌ها گوياي آن است که کمبود آب، نشانه‌ٔ مشکلی ریشه‌ای‌تر است که به آثار دولت نفتی در ایران مربوط می‌شود. درآمدهاي نفتي، نقش دولت را به عنوان دریافت‌کنندهٔ اصلی این رانت بیرونی دگرگون كرده است. ویژگی بارز این شيوه‌ٔ حكومت‌داري، تمرکز قدرت در سطح ملی، گسترش بوروکراسی و دخالت‌های روزافزون است كه سبب تضعيف اقتدار بخش عمومی و ظرفیت‌های سیاست‌گذاری موثر و منسجم  شده است.

ضعف قابلیت‌های دولت در تدوين و اجرای سیاست‌ها و به‌هم‌ريختگي دستگاه اداری، منجر به نا‌هماهنگی‌هاي گسترده شده است. نمود اين کمبودها در حوضهٔ زاینده‌رود به شكل نظارت و کنترل محدود بر برداشت‌هاي آب، به ویژه از چاهها (که نیمی از آنها غيرمجاز هستند)، نبود حاكميت قانون، سازوكارهاي هماهنگی‌ فراوان ولي بدون ساختارهای مشخص، عدم مشاركت ذی‌نفعان و نبود راهبرد و برنامه‌اي اثربخش براي رفع اين چالش‌ها، بروز يافته است. حاكميت رويكردي فن‌سالارانه با توسعه‌ٔ انتقال‌هاي آب بین‌حوضه‌‌اي و ساخت سدها، نقاط ضعف ظرفیت‌هاي نهادی بخش آب را پنهان كرده است و انگیزه‌های چرخش به سوي راهبردهاي پیچیده و زمان‌بر مانند مدیریت جامع‌نگر تقاضای آب را از بين برده است. بنابراین ما اين اقدامات را پيشنهاد می‌کنیم:

شفافیت بیشتر در تصمیم‌گیری‌ها، همراه با امكان دسترسی همگاني به آمار و اطلاعات مصارف مختلف آب و ارائه‌ٔ تصویري واقع‌بینانه از رودخانه؛

افزایش آگاهی همگاني درباره‌ٔ مسئولیت اجتماعي افراد جامعه در قبال حفظ اين رودخانه و منافع اجتماعی حاصل از همکاری موفقیت‌آمیز به‌جاي كشمكش بر سر آب؛

قطع ارتباط میان رانت نفت و توهّم اینکه آب به وفور وجود دارد، از طریق جلب پشتیبانی عمومي با توسعهٔ پويش‌ها و كارزارهايي برای گذار از مدیریت عرضه‌محور آب.

Weitere Expert*innen zu diesem Thema

Breuer, Anita

Politikwissenschaftlerin 

Dombrowsky, Ines

Ökonomin 

Fasold, Maximilian

Politische Ökonomie 

Haldenwang, Christian von

Politikwissenschaftler 

Hornidge, Anna-Katharina

Entwicklungs- und Wissenssoziologie 

Houdret, Annabelle

Politikwissenschaftlerin 

Leininger, Julia

Politikwissenschaftlerin 

Morare, Ditebogo Modiegi

Politikwissenschaften 

Roll, Michael

Soziologie 

Schüpf, Dennis

Ökonomie 

Wehrmann, Dorothea

Soziologie 

Kontakt

Cornelia Hornschild
Koordinatorin Publikationen

E-Mail Cornelia.Hornschild@idos-research.de
Telefon +49 (0)228 94927-135
Fax +49 (0)228 94927-130

Alexandra Fante
Bibliothekarin/Open Access-Koordinatorin

E-Mail Alexandra.Fante@idos-research.de
Telefon +49 (0)228 94927-321
Fax +49 (0)228 94927-130